Samenwerken, zorgen voor betaalbaarheid en terugdringen van schulden


Samenwerken, zorgen voor betaalbaarheid en terugdringen van schulden

Iedereen moet prettig kunnen wonen in Zeist, ook mensen met een laag inkomen. Voor dat doel zetten gemeente, corporaties en huurdersorganisaties zich gezamenlijk in. Daarom leggen zij jaarlijks afspraken vast in een prestatieovereenkomst. Op maandag 9 december hebben de betrokken partijen hun handtekening gezet onder de prestatieovereenkomst voor 2020.

Samenwerken, zorgen voor betaalbaarheid en terugdringen van schulden
Belangrijke thema’s uit de prestatieovereenkomst zijn samenwerken, het terugdringen van schuldproblematiek en betaalbaarheid en duurzaamheid.

Laura Hoogstraten (wethouder Wonen), legt uit waarom samenwerken zo belangrijk is: “We staan met elkaar voor grote opgaven op de woningmarkt. De schaarste aan woningen is groot, we zien inwoners die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, anderen die moeten uitstromen vanuit instellingen en we hebben een opgave om de woningvoorraad te verduurzamen. Deze opgaven vragen allen om een goede samenwerking tussen gemeente en corporaties. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Samenwerking is dan ook een overkoepelend speerpunt voor 2020.”

Rob Wassenberg (directeur Woongoed Zeist), voegt toe dat de betaalbaarheid van de woningen met stip op één staat. “Dat blijft een belangrijk aandachtspunt. We moeten verstandige keuzes maken en slimme investeringen doen. Een mooi voorbeeld zijn de werkzaamheden die we uitvoeren om woningen te verduurzamen. Deze moeten altijd leiden tot lagere woonlasten door de besparing op elektra en gas. Zo spaar je niet alleen het milieu, maar werk je ook aan de betaalbaarheid. Een win-win situatie.”

Camiel Schuurmans (directeur R.K. woningbouwvereniging Zeist), vertelt dat ook het terugdringen van schuldenproblematiek de volle aandacht heeft: Corporaties werken nauw samen met andere organisaties om te voorkomen dat huurders een huurachterstand krijgen. Een goede samenwerking met het Sociaal Team en de Regionale Sociale Dienst (RSD) is in deze situaties erg belangrijk. Ook  de samenwerking met bijvoorbeeld de Sociaal Raadslieden kan voorkomen dat huurders door schulden in de problemen komen. Alleen als alles is geprobeerd en er toch een onhoudbare situatie is ontstaan, zullen corporaties huurders uit hun huis zetten. We blijven er aan werken om de samenwerking met alle partijen steeds verder te verbeteren.

Leefbaarheid van wijken en buurten versterken
Beide corporaties hebben een huurdersvereniging; Prisma en HuurdersPlatform Seyst. Zij behartigen de belangen van de huurders(commissies) en leveren een belangrijke bijdrage aan de prestatieafspraken. “Naast de eerder genoemde punten, heeft ook de leefbaarheid van wijken onze de aandacht. We zien een toename van mensen die minder zelfredzaam zijn. En ook zien we meer eenzaamheid onder inwoners. We vinden het dus belangrijk dat de verschillende partijen die in een wijk werken, samen werken. Zo kunnen problemen eerder worden gesignaleerd en worden mensen beter geholpen. Daar heeft iedereen voordeel van en hebben we dus ook afspraken over gemaakt.”

(foto is gemaakt door Mel Boas)